ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກປະກາດລັດຖະກອນໃໝ່

ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກປະກາດລັດຖະກອນໃໝ່

ປະກາດຮັບສະໝັກສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈໍາປີ 2021. ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ ເຮັດວຽກຢູ່ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ຕາມວິຊາສະເພາະທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ສາຂາວິຊາສະເພາະທີ່ຕ້ອງການ ມີຄື:

ໄອທີ,

ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດ,

ພາສາລາວວັນນະຄະດີ,

ສື່ສານມວນຊົນ,

ກົດໝາຍອາຍາ,

ກົດໝາຍແພ່ງ,

ກົດໝາຍປົກຄອງ,

ກົດໝາຍເສດຖະກົດ,

ສໍາຫຼວດວັດແທກທົ່ວໄປ,

ບັນຊີການເງິນ,

ພາສີອາກອນ,

ເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ,

ການເງິນການທະນາຄານ,

ວິສະວະກໍາກໍ່ສ້າງ,

ວິສະວະກໍາຂົວທາງ,

ໄຟຟ້າທົ່ວໄປ ແລະ

ສະຖິຕິ

2. ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ມີຄື:

ຖືສັນຊາດລາວ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ 34 ປີ, ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ, ບໍ່ເຄີຍຖືກລົງວິໄນຈາກການຈັດຕັ້ງໃດ ມາກ່ອນ, ມີປະຫວັດຕົ້ນກໍາເນີດ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ແລະ ຄອບຄົວຈະແຈ້ງ,

ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມະນຸດສໍາພັນດີ, ເປັນພົນລະເມືອງດີ ມີມາດຕະຖານຂອງລັດຖະກອນກວດກາ, ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ, ຖືກຕາມສາຂາວິຊາທີ່ໄດ້ກໍານົດຂ້າງເທິງ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງມາສະເຫນີ

 

ຕົວດ້ວຍຕົນເອງ, ຖືໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບວິຊາສະເພາະຖືກຕາມວິຊາທີ່ໄດ້ປະກາດໃນຂໍ້ 1, ໃບຄະແນນວິຊາສະເພາະລະບັບຕົ້ນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຈົບວິຊາສະເພາະອຶ່ນໆ (ຖ້າມີ) ມາຢັ້ງຢືນ.

3. ວັນ, ເວລາ ຂາຍແບບຟອມ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 30-31 ມີນາ 2011 ມີດັ່ງນີ້:

ວັນທີ 30 ມີນາ 2011:

ຕອນເຊົ້າ ເວລາ 9:00-11:30, ສາຂາວິຊາ: ສໍາຫຼວດວັດແທກທົ່ວໄປ, ໄຟຟ້າທົ່ວໄປ, ວິສະວະກໍາຂົວ

ທາງ ແລະ ວິສະວະກໍາກໍ່ສ້າງ.

ຕອນແລງ ເວລາ 13:30-16:00, ສາຂາວິຊາ: ພາສາລາວວັນນະຄະດີ, ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດ,

ສີສານມວນຊົນ ແລະ ສະຖິດ.

ວັນທີ 31 ມີນາ 2021:

ຕອນເຊົ້າ ເວລາ 9:00-11:30, ສາຂາວິຊາ: ໄອທີ, ບັນຊີການເງິນ, ການເງິນການທະນາຄານ, ພາສີອາກອນ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ.

ຕອນແລງ ເວລາ 13:30-16:00, ສາຂາວິຊາ: ກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດຫມາຍການປົກຄອງ,

ກົດໝາຍເສດຖະກິດ .

ສະຖານທີ່ຂາຍແບບຟອມສະໝັກ: ສະໂມສອນ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ( ຫຼັກ 6 ).

4 ລາຍລະອຽດມື້ສົ່ງແບບຟອມ ຄະນະກໍາມະການຈະແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບ ສະເພາະຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບແບບຟອມເຂົ້າສອບເສັງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈເພື່ອຊາບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ມີນາ 2020

ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ

ເບີຕິດຕໍ່ພົວພັນ: 021 911252

ໝາຍເຫດ: ຈົ່ງໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາສຸພາບ ແລະ ໃຫ້ຄໍາເຫັນ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຂໍ້ຄວາມຂອງຕົນ ທີ່ພິມລົງໄປ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ