ບໍ່ແພ້ຊາດໃດ 3 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງລາວ ຕິດອັນດັບໂລກ! ຈາກຜົນການຈັດອັນດັບ ມະຫາວິທະຍາໄລໂລກ

ບໍ່ແພ້ຊາດໃດ 3 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງລາວ ຕິດອັນດັບໂລກ! ຈາກຜົນການຈັດອັນດັບ ມະຫາວິທະຍາໄລໂລກ

3 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ #ຕິດອັນດັບໂລກ !!! ຈາກຜົນການຈັດອັນດັບ ມະຫາວິທະຍາໄລໂລກ ຈາກ Webometrics 2020 ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (National University of Laos) ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 4,533 ຂອງໂລກ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (University of Health Science) ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 8,567 ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ (Souphanouvong University) ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 17,577 ຈາກທັງຫມົດ 30,000 ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນທົ່ວໂລກ.

ເກນການຈັດອັນດັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ນອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1) PRESENCE: The global volume of contents published on the university webdomains as indexed by the largest commercial search engine (Google).

2) OPENNESS: The global effort to set up institutional research repositories is explicitly recognized in this indicator that takes into account the number of rich files (pdf, doc, docx, ppt) published in dedicated websites according to the academic search engine Google Scholar.

3) EXCELLENCE: The academic papers published in high impact international journals are playing a very important role in the ranking of Universities.

4) IMPACT: The quality of the contents is evaluated through a “virtual referendum”, counting all the external inlinks that the University webdomain receives from third parties.

ACTIVITY (50%) = Presence + Openness + Excellence

VISIBILITY (50%) = Impact

ທີ່ມາ:
https://www.webometrics.info/en/Asia/Laos

ຂ່າວທົ່ວໄປ