ອ່ານເລີຍ…!! ສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດເປັນ ສັດຫວງຫ້າມ ແລະ ສັດຄຸ້ມຄອງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ອ່ານເລີຍ…!! ສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດເປັນ ສັດຫວງຫ້າມ ແລະ ສັດຄຸ້ມຄອງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 11 ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ໄດ້ບະບຸໄວ້ວ່າ: ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບັນຊີ 1 ແມ່ນສັດປະເພດທີ່ຫາຍາກ, ໃກ້ສູນພັນ, ມີຄຸນຄ່າສູງ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ສ່ວນການນຳໃຊ້ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ.

ມາດຕາ 12 ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບັນຊີ 2 ແມ່ນ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ວມ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄວບຄຸມການນຳໃຊ້.

ມາດຕາ 24 ການລ່າສັດນ້ຳແລະ ສັດປ່າ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ
1. ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ທີ່ກຳນົດໃວ້ໃນບັນຊີ ທີ 1 ແມ່ນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫາຫລື ລ່າຢ່າງເດັດຂາດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນເພື່ອການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ. ຖ້າວ່າສັດກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫລາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຕໍ່ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂ. ສຳລັບສັດທີ່ກຳລັງທຳລາຍ, ກໍ່ກວນອາລະວາດຄົນຫຼື ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນ ຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງທັນການແລ້ວຈຶ່ງລາຍງານຕໍ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຄຸ້ມຄອງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບັນຊີ 2 ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫາ ຫລື ລ່າເວັ້ນເສຍແຕ່ສັດບາງຊະນິດ, ບາງເຂດ ແລະ ບາງລະດູການ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ເພື່ອຊົມໃຊ້ຕາມຮີດຄອງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືແບບດັບສູນ . ສຳລັບການຫາເພື່ອຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ ສາມາດດຳເນີນໄດ້ສະເພາະສັດນ້ຳເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ່າວສານກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ

ຂ່າວທົ່ວໄປ