ບຸກຄົນໃດທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຜູ້ອື່ນໂດຍເຈດຕະນາຈະຖືກລົງໂທດແບບນີ້

ບຸກຄົນໃດທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຜູ້ອື່ນໂດຍເຈດຕະນາຈະຖືກລົງໂທດແບບນີ້

ບຸກຄົນໃດຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 194 ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ 2017 ຫາກເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໂດຍເຈດຕະນາ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ຫົກເດືອນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 3.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ.ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີການຫຸ້ມຕີ ຫຼື ໃນກໍລະນີ ທີ່ການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວ ຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສາຫັດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ສາມປີ ຫາ ເຈັດປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 10.000.000 ກີບ ຫາ 30.000.000 ກີບ.ໃນກໍລະນີ ການກະທໍາຜິດ ຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສຍອົງຄະ, ພິການ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ເຈັດປີ ຫາ ສິບຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດ ກໍ່ຈະຖືກລົງໂທດ ລົງໂທດ ພາບປະກອບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ