ປຊຊລາວຖືກເລກຫົກໂຕດຸດຸມີຫວັງແມ່ເລກຕ້ອງເຈັງແທ້ແທ້ແບບນີ້

ປຊຊລາວຖືກເລກຫົກໂຕດຸດຸມີຫວັງແມ່ເລກຕ້ອງເຈັງແທ້ແທ້ແບບນີ້

ແຕກໆ800ລ້ານຈັ່ງແມ່ນໂຊກຊ່ວງນີ້ ປຊຊ ລາວຖືກເລກຫົກໂຕດຸດຸມີຫວັງແມ່ເລກຕ້ອງເຈັງແທ້ແທ້ແບບນີ້

ຂ່າວທົ່ວໄປ