ມາແລ້ວທະນາຄານພັດທະນາລາວປະກາດຮັບສະໝັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ມາແລ້ວທະນາຄານພັດທະນາລາວປະກາດຮັບສະໝັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ(Teller) ຈໍານວນ 23 ຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

.

ປະຈຳ ສໍານັກງານໃຫຍ່ 05 ຕໍາແໜ່ງ

ປະຈໍາ ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ 03 ຕໍາແໜ່ງ

ປະຈໍາ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ 03 ຕໍາແໜ່ງ

ປະຈໍາ ສາຂາ ປາກເຊ 03 ຕໍາແໜ່ງ

ປະຈໍາ ສາຂາ ອຸດົມໄຊ 03 ຕໍາແໜ່ງ

ປະຈໍາ ສາຂາ ຊຽງຂວາງ 03 ຕໍາແໜ່ງ

ປະຈໍາ ສາຂາ ປາກຊັນ 03 ຕໍາແໜ່ງ

ບັນດາທ່ານທີ່ສົນໃຈ ສາມາດກະກຽມປະກອບຟອມສະຫມັກ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປເລີ່ມຮັບຟອມສະຫມັກ ສະເພາະແຕ່ ວັນທີ 01/09/2021 ເຖິງ ວັນທີ 10/09/2021 ເທົ່ານັ້ນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ