ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ຍອມເມື່ອຍເພື່ອເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຕ້ອງເມື່ອຍນຳເຂົາ

ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ຍອມເມື່ອຍເພື່ອເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຕ້ອງເມື່ອຍນຳເຂົາ

ຄົນທີ່ເຂົາຍອມເມື່ອເພື່ອເຈົ້ານັ້ນ ຄືຄົນທີ່ຮັກເຈົ້າຢ່າງສຸດຫົວໃຈ ເພາະບໍ່ຢ່າງນັ້ນເຂົາຄົງບໍ່ພະຍາຍາມເມື່ອເພື່ອເຈົ້າແບບນີ້ແນ່ນອນ

ແຕ່ກັບກັນສຳລັບຄົນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເມື່ອຍເພື່ອເຂົາ ໂດຍທີ່ເຂົາບໍ່ເຄີຍຄິດທີ່ຈະພະຍາຍາມເຮັດຫຍັງເພື່ອເຈົ້າເລີຍ ຄົນແບບນີ້ມີແຕ່ຫວັງຈະຫຼອດໃຊ້ ຫຼື ຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກເຈົ້າເທົ່ານັ້ນລະ

ຈົ່ງຢ່າເອົາຕົວເອງເຂົ້າໄປເມື່ອຍ ຫຼື ຕ້ອງທົນ ເພື່ອໃຜຈັກຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງເຮົາເລີຍ ແຕ່ຈົງຮັກ ແລະ ເບິ່ງແຍງຄົນທີ່ຍອມເຮັດທຸກຢ່າງ ຄົນທີ່ຍອມເມື່ອຍ ແລະ ລຳບາກເພື່ອເຮົາ ຢ່າງນ້ອຍຈະໄດ້ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບເຂົາ ທີ່ອຸດສາຍອມເມືື່ອຍເພື່ອເຈົ້າ

ຂ່າວບັນເທີງ