ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19 ວັນທີ 04/12/2021

ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19 ວັນທີ 04/12/2021

ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19 ວັນທີ 04/12/2021 ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້ :

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ