ລົດວີໂກ້ ປ້າຍລັດຊ້ອນປ້າຍເຫລືອງ

ລົດວີໂກ້ ປ້າຍລັດຊ້ອນປ້າຍເຫລືອງ

ເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າຈົງໃຈສວຍໃຊ້ຊັບຂອງລັດ ຫລື ລວມຫມູ່ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.ການກະທຳແບບນີ້ຖືວ່າເປັນການກະທຳທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ຊຶ່ງມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 3 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ແລະ ປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານ ຫາ 10 ລ້ານອ້າງອິງ: ມາດຕາ 241, ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຮູບພາບຈາກ: SavanLifeBeyondSLY ສາລະວັນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ