ອັບເດດ ທາມລາຍ ກໍລະນີ 160 – 203. ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ແລະ ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນ ແມ່ນໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ

ອັບເດດ ທາມລາຍ ກໍລະນີ 160 – 203. ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ແລະ ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນ ແມ່ນໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ