ອ່ານ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸມັດ ຄ່າບໍລິການ ກວດ ແລະ ປິ່ນປົວ ໂຄວິດ-19 ສໍາຫຼັບຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ.

ອ່ານ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸມັດ ຄ່າບໍລິການ ກວດ ແລະ ປິ່ນປົວ ໂຄວິດ-19 ສໍາຫຼັບຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ.

ມາກົດເຂົ້າອ່ານ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸມັດ ຄ່າບໍລິການ ກວດ ແລະ ປິ່ນປົວ ໂຄວິດ-19 ສໍາຫຼັບຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ