ເກີດເຫດຜົວໃຊ້ອາວຸດມີຄົມຟັນເມຍຕົນເອງບາດເຈັບສາຫັດ

ເກີດເຫດຜົວໃຊ້ອາວຸດມີຄົມຟັນເມຍຕົນເອງບາດເຈັບສາຫັດ

ເກີດເຫດຜົວໃຊ້ອາວຸດມີຄົມຟັນເມຍຕົນເອງເຈັບສາຫັດ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ບ້ານ ນາງົວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ31/12/2019 ໄດ້ເກີດເຫດທຳຮ້າຍຫ່າງກາຍ ຜົວໃຊ້ມິດຟັນເມຍ ບາດເຈັບສາຫັດ ສ່ວນສາເຫດແລະລາຍລະອຽດທາງແອັດມີນຈະລາຍງານຕາມຫລັງ

ຂ່າວທົ່ວໄປ