ເຕືອນດ່ວນ!  ຝຸ່ນ PM 2.5 ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຂັ້ນຂີດອັນຕະລາຍ

ເຕືອນດ່ວນ! ຝຸ່ນ PM 2.5 ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຂັ້ນຂີດອັນຕະລາຍ

ສະພາບ PM 2.5 ຢູ່ ສປປ ລາວ  ຂອງວັນທີ 17.03.2021 ໂດຍໃຊ້ ແອັບ Windy ບາງເຂດ ສູງເຖິງ 300 ໄມໂຄຮກັມ/ແມັດກ້ອນ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງແຈ້ງເຕືອນເລີຍ

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນລະມັດລະວັງ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ