ຕັດຝືນມາເລາະຂາຍ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຂາຍ ກະບໍ່ມີອັນສິກີນ

ຕັດຝືນມາເລາະຂາຍ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຂາຍ ກະບໍ່ມີອັນສິກີນ

ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມລຳບາກ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ລຳບາກກວ່າ

(ທຸກຄົນ ມີແລະບໍ່ມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຫຼາຍ)

ແຕ່ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຍັງຄົງມີຄືກັນຄືລົມຫາຍໃຈດວງດຽວທີ່ລ້ຳຄ່າທີ່ພໍ່ແມ່ມອບໃຫ້ມາ

ສະນັ້ນ, ຈົ່ງຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ດີດີແລ້ວຈົ່ງເຂັ້ມແຂງແລະສູ້ໄປຂ້າງຫນ້າຈົນກວ່າຈະໄດ້ດີ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ