ແຈ້ງການ ຫ້າມຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າໄລຍະປີໃໝ່ສາກົນ ຝ່າຝືນມີໂທດ

ແຈ້ງການ ຫ້າມຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າໄລຍະປີໃໝ່ສາກົນ ຝ່າຝືນມີໂທດ

ແຈ້ງການ ໃຫ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຫ້າມສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ, ວາງຂາຍສິນຄ້າຊະຊາຍ ແລະ

ຂາຍສິນຄ້າເກືອດຫ້າມທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ

ພ້ອມທັງກະຕ່າຂອງຂວັນຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ສາກົນ ປີ 2022.

ຂ່າວທົ່ວໄປ